Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IN/03 - Decyzja zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
IN/03
KARTA USŁUGI
DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB URZĄDZENIA NIEZWIĄZANEGO Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO ORAZ REKLAMY

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określania warunków, udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827z późn. zm.).

6. Uchwała Nr XXXV/273/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zdzieszowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 28 czerwca 2013 r., poz. 1543 ).

7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy.
 2. Załączniki:
  a) Szczegółowy plan sytuacyjny1 w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego przez obiekt budowlany/urządzenie/reklamę oraz z naniesionymi granicami działek.
  b)Dokumentacja projektowa usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z poświadczeniem uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej - na żądanie zarządcy drogi.
  c) Projekt konstrukcyjny reklamy.
  d) Wizualizacja reklamy na tle otoczenia.
  e) Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej - jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
  f) Inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi - na żądanie zarządcy drogi.
  g)  Decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi - na żądanie zarządcy drogi.
Opłaty

Opłata skarbowa:

 • 17,00 zł- od pełnomocnictwa

opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach – konto w B.S. Zdzieszowice 44 8883 1015 2002 00 1059100001.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski Zdzieszowice
Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
II piętro pokój nr B-205
tel. 077 40 64 452
godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy składać w Urzędzie Miejskim.

Uwagi i dodatkowe informacje
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. W zezwoleniu na lokalizację określa się m.in. rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.
 3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:
  a.Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
  b.Uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia (w przypadku wystąpienia przez inwestora o pozwolenie na budowę);c.Uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu/urządzenia/reklamy.
 4. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
 5. Zarządca drogi odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jeżeli ich umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, lub zmniejszenie jej trwałości, lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w przypadkach, gdy reklamy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 42a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.). Podstawa - art. 39 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy.
 6. Zgodnie z art. 42a w/w ustawy, widoczna z jezdni przez kierującego pojazdem reklama emitująca światło, umieszczona w pasie drogowym drogi gminnej lub w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej: do 6 m w terenie zabudowy i do 15 m poza terenem zabudowy, musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu (pod względem maksymalnej luminancji powierzchni informacji wizualnej umieszczonej na reklamie emitującej światło, w ciągu dnia i w ciągu nocy, w terenie zabudowy i poza terenem zabudowy), a także poniższe wymagania:
  - w przypadku reklam umożliwiających bieżącą zmianę informacji wizualnej:
  a.niedopuszczalne jest wyświetlanie ruchomych obrazów;
  b.niedopuszczalne jest stosowanie efektów wizualnych i przerw pomiędzy kolejno wyświetlanymi informacjami;c.minimalny czas prezentacji informacji wizualnej musi być dłuższy niż 10 sekund.
Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację

 

Opracowała:

Kierownik Referatu Sabina Kurdyna 18.01.2018 r.

Sprawdził:

Zastępca Burmistrza Zdzieszowic: Artur Gasz

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska