Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚ/06 - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444,
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
OŚ/06
KARTA USŁUGI
ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.)
4. Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tj. Dz. U. 2019, poz.1510).
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000, ze zm.).

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosku zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków (wniosek w załączeniu).

2. Załączniki:

  • mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do wydziału Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
  • kopia dokumentacji technicznej opisująca zasady funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • oświadczenie zgłaszającego instalację o przeznaczeniu przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie na cele mieszkaniowe,
  • pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika,
  • dowód wpłaty opłaty skarbowej za zgłoszenie (jeśli dotyczy),
  • dowód wpłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
Opłaty

120 zł – opłata skarbowa wnoszona w dniu złożenia zgłoszenia, w przypadku, gdy oczyszczalnia ma służyć wyłącznie obsłudze gospodarstwa rolnego, bez związku funkcjonalnego z budynkiem mieszkalnym.

17 zł  - opłata skarbowa za pełnomocnictwo.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach nr 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001.

Nie wymaga opłaty skarbowej zgłoszenie instalacji – przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód realizowana w ramach budownictwa mieszkaniowego (podstawa prawna: art. 2, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej).

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, Zdzieszowice
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pokój B 203, nr tel. (77) 40 64 453
e-mail:
godziny pracy: poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
Termin załatwienia sprawy

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (Burmistrz Zdzieszowic) w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez Burmistrza Zdzieszowic sprzeciwu w drodze decyzji, odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole w terminie 14 dni, za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

2. W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m. in. w przypadku: korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej, gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5m3/d.

3. Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFZałącznik Nr 1 wzór wniosku - zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Opracowała:

Aleksandra Kałużna, dnia 28.09.2020 r.

Sprawdził:

Wiesław Paliwoda, dnia 28.09.2020 r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy: Aleksandra Bukowińska; dnia 19.10.2020 r.