Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IN/02 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
IN/02
KARTA USŁUGI
WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU/PRZEBUDOWĘ ZJAZDU

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określania warunków, udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827z późn. zm.).

6. Uchwała Nr XXXV/273/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zdzieszowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 28 czerwca 2013 r., poz. 1543 ).

7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.).

8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający następujące informacje:

 • Imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie. Telefon kontaktowy
 • plan orientacyjny w skali 1:10000 ÷25000 z zaznaczeniem położenia ww. działki kopię mapy w skali 1:500 lub 1:1000 zawierającą: przebieg drogi, całą powierzchnię działki, proponowaną lokalizację zjazdu lub zaznaczenie zjazdu do przebudowy – 2 egz.
 • oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez właściciela działki jeżeli z wnioskiem występuje osoba reprezentująca interes strony postępowania wraz z oryginałem potwierdzenia wniesienia zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,0 zł
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki nr ............…
 • oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za zezwolenie na lokalizację, przebudowę zjazdu w wysokości 82,00zł – na postawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1825 z późn. zm.). oraz według stawki określonej w tabeli część III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

Nie podlegają opłacie skarbowej decyzje w sprawach dotyczących połączenia drogi publicznej z nieruchomością wykorzystywaną wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • 17,00 zł- od pełnomocnictwa
 • 82,00 zł-od wydania zezwolenia (obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia) - nie pobiera się opłat skarbowych w sprawie budownictwa mieszkalnego.

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach – konto w B.S. Zdzieszowice 44 8883 1015 2002 00 1059100001.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski Zdzieszowice
Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
II piętro pokój nr B-205
tel. 077 40 64 452
godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy składać w Urzędzie Miejskim.

Uwagi i dodatkowe informacje

Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wydaje się na czas nieokreślony

 1. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany
 2. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony
 3. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne , a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu- jego parametry techniczne
 4. Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym
 5. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu
 6. Utrzymanie zjazdów, łącznie z znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi
Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/ przebudowę zjazdu

Usługa jest dostępna elektronicznie

 

Opracowała:

Kierownik Referatu Sabina Kurdyna 18.01.2018 r.

Sprawdził:

Zastępca Burmistrza Zdzieszowic: Artur Gasz

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska